ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

-Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
-Να είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
-Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α7)
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
-Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
-Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
-Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
-Παράβολο δημόσιου ταμείου για την εκτύπωση
-Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)