Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.


Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)

– 10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας

– 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 20ο έτος για την κατηγορία Α2.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

– Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

– Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας)

– Παράβολο δημόσιου ταμείου 1

– Παράβολο δημόσιου ταμείου 2

– Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης

– Παράβολο δημόσιου ταμείου για τον προγραμματισμό κάθε εξέτασης (θεωρητικής ή πρακτικής)

-Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (πληρώνετε τοις μετρητοίς στους γιατρούς, απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή Διαγνωστικές εξετάσεις)

– 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

– Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

– Α.Φ.Μ.

– Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (από ΑΜ ή Α1 ή Β αυτοκινήτου)

Εκπαίδευση:

– Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ ή Α1 και κάνετε επέκταση σε Α2 μόνο2 ώρες)

– Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες

– Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).

(δεν απαιτούνται οι 20 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ ή Α1 ή Β αυτοκινήτου).

– Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες (αν έχετε ΑΜ ή Α1 και κάνετε επέκταση σε Α2 μόνο 7 ώρες)

Δικαίωμα οδήγησης:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ.

Ισχύς:

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Σημείωση:

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα  αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ ή Α1 ή Β αυτοκινήτου